Buy Smart Price Logo Affiliated Business News
1

مجله خبری توریستی هلند: پژوهش جدید نشان می دهد که کشور هلند یکی از سختگیرانه ترین قوانین پناهندگی را در میان کشور های اروپایی دارا است. با وجود اینکه در بخش اخذ اقامت ترکیه درباره اجاره نامه رسمی ملک و اهمیت آن توضیحات کامل داشده شده است، به دلیل اینکه در روزهای گذشته مشکلات متعددی برای تعدادی از هموطنان ما و همچنین خارجیان دیگر ایجاد گردیده است ولازم است که در ارتباط با قوانین جدید اخذ اقامت ب