Buy Smart Price Logo Affiliated Business News
1

قبل از تصمیم گیری درخصوص یک انتخاب باید دانست که شباهت ها و تفاوت های دو روش در چیست و هر روش چه نقاط قوت و ضعفی دارد و درنهایت کدام متد با توجه به شرایط خاص شما بهتر خواهد بود. تجارعلاقه مند به استفاده از این نوع ویزا مجاز خواهند بود درهر کجا که علاقه مند هستند اقدام به خرید ملک یا ایجاد تجارت نمایند در این نوع ویزا حداقل دارایی متقاصی در ایران باید برابر پانصد هزار دلار کانادا باشد وحداقل سه